Velferdsteknologi

 

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

Trygghets- og sikkerhetsteknologi
Kompensasjons- og velværeteknologi
Teknologi for sosial kontakt
Teknologi for behandling og pleie
I Helsedirektoratets definisjon heter det: «Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. »

 

Husbankens definisjon: »Velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltagelse og livskvalitet. Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon.

Norsk Teknologi har laget et faktahefte om velferdsteknologi som du se her:

Faktahefte_nr15_Velferdsteknologi
.

 

 

 

Sjekk også Datatilsynes sider om velferdsteknologi, samt Kommunenes Sentralforbunds sider om velferdsteknologi.

Ehelse.no skriver «Selv om vi står fast ved vår anbefaling av Continua som rammeverk for velferdsteknologiske løsninger i norske kommuner og sykehus, kan vi konstatere at dette rammeverket for standardisering pt ikke dekker  all funksjonalitet som er påkrevet ved implementasjon av trygghetsalarmer og tilhørende responssenter. Spesielt er taleforbindelser, satellittbasert posisjon og alarmknapper ikke støttet godt nok.

I vårt arbeid med en referansearkitektur for velferdsteknologi har vi derfor så langt anbefalt den svenske standarden SCAIP, som skal tilfredsstille nødvendige funksjonskrav ved etablering av digitale trygghetsalarmer.

Etter å ha oppsummert erfaringene fra norske leverandørers prosjekter for norske kommuner i 2015, har vi nå dokumentert svakheter i SCAIP. I arbeidet med ferdigstillingen av første versjon av vår referansearkitektur vil vi prioritere mer helhetlige nasjonale anbefalinger på dette området. Dette arbeidet skal være ferdigstilt og kommunisert til markedet i løpet av 2015.

https://ehelse.no/velferdsteknologi/continua

http://www.continuaalliance.org

 

 

Se flere videoer her.

Comments are closed.