Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014–2016

God utnyttelse av informasjonsteknologi er viktig for å oppnå helsepolitiske mål. Kvaliteten på    tjenestene skal bli bedre og arbeidsprosessene mer effektive slik at mer tid kan brukes til direkte    pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgs-tjenesten enklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig.
Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren.» definerer målene og viser retningen for utvikling av helhetlige IKT-systemer for helse- og omsorgssektoren. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten hele veien.    IKT-systemene skal ta utgangspunkt i pasientenes og tjenestenes behov, samtidig som    konfidensiali et og personvern blir ivaretatt.

Den nye kommunerollen innebærer et større ansvar for det helhetlige tilbudet av helsetjenester    til befolkningen. Samhandlingsreformen har som mål å gi mer koordinerte tjenester og helhetlig    behandling av pasientene. Dette skaper behov for IKT-støtte på tvers av virksomhetsgrenser.
Det    må legges til rette for løsninger og tiltak som understøtter både dagens og fremtidige behov for informasjonsdeling på tvers av tjenestenivå og virksomhetsgrenser innen helse- og omsorgssektoren, og med andre offentlige etater.

Nasjonal handlingsplan for e-helse inneholder en samlet fremstilling av pågående og planlagte e-helsetiltak av nasjonal betydning for perioden 2014-2016. Målgruppen for planen er alle som    skal ta beslutninger om bruk og delta i arbeidet med utvikling og implementering av IKT i helse-    og omsorgssektoren. Handlingsplanen er ambisiøs og gir retning for et omfattende arbeid på kort og mellomlang sikt. Innsatsområdene og tiltakene må også sees i sammenheng med det    pågående utredningsarbeidet for å følge opp Meld. St. 9  «Én innbygger – én journal» som har    et langsiktig perspektiv.

Sterkere styring og koordinering i alle faser av nasjonale IKT-prosjekter er avgjørende for å kunne    oppnå ønskede effekter. Det er et mål å etablere porteføljestyring av alle nasjonale e- helse tiltak iløpet av planperioden. Dette skal sikre felles mål og en helhetlig, koordinert og forutsigbar    IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren.

 

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014–2016

Samspill 2.0

Comments are closed.