Velferdsteknologiens ABC versjon 0.1 Opplæringspakke til kommunene

Økt bruk av velferdsteknologi er et viktig bidrag for å møte utfordringene som helse- og omsorgstjenestene står overfor. Som et ledd i den nasjonale satsingen på velferdsteknologi er det nå utviklet en opplæringspakke – Velferdsteknologiens ABC.

Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

Målet for opplæringen er å gi ansatte grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi og tilgang til nødvendige arbeidsverktøy for å vurdere, ta i bruk og følge opp tjenester og tiltak der velferdsteknologi inngår. KS har det site halvannet år jobbet med å utvikle opplæringspakken på bakgrunn av nasjonale styringsdokumenter, forskningsbasert kunnskap innenfor velferdsteknologiområdet og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. En rekke kommuner har bidratt med erfaringsbasert kunnskap som er tatt inn i opplæringspakken. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, og Sintef og Høgskolen i Telemark har utviklet innholdet.

I opplæringen forstås velferdsteknologi som et virkemiddel for å organisere og levere helse- og omsorgstjenester bedre. Innføring og bruk av velferdsteknologi er ikke en selvstendig tjeneste, men inngår som et av flere tiltak i en helhetlig vurdering rundt brukeren. Det er foreløpig utviklet fem emner i opplæringspakken. De ulike emnene bygger på hverandre, og bør ses i en sammenheng.

Materialet som er ferdigstilt nå er en foreløpig versjon (versjon 0.1) av opplæringspakken. Flere kommuner og kommunesamarbeid har fått i oppdrag å teste ut innholdet for å kvalitetssikre at innholdet treffer de ansattes behov for opplæring. Vi ønsker også å gjøre innholdet tilgjengelig for andre kommuner, men presiserer at dette kun er en foreløpig versjon.

Last ned opplæringspakken i linkene under:

Comments are closed.