kjernejournal (L5)

Versjonshistorikk for kjernejournal

Versjon kjernejournal L5

Kjernejournal kom 9.mai 2015 i femte versjon. Legemidler inkluderer nå felt for fritekst søk i pasientens legemidler som er registrert i kjernejournal. Kjernejournal henter nå informasjon fra DIFI kontaktregister og viser mobiltelefonnummer til innbygger og familie. Kjernejournal henter også innbygger sin epostadresse fra DIFI for å varsle blant annet hvis det er gjort endringer i innstillingene for personvernet i innbygger sin kjernejournal. Videre er det nå mulig for innbyggere å selv opprette kjernejournal via helsenorge.no for dem som ønsker seg kjernejournal. Versjon L5 er også i større grad utvidet med støttefunksjonalitet og tekniske forbedringer med tanke på videre nasjonal utrulling. Siden som het ADMIN har nå endret navn til Innstillinger.

LEGEMIDLER ER NÅ UTVIDET MED SØKEFUNKSJONALITET

Kjernejournal kan etterhvert få lang legemiddelhistorikk for noen pasienter, og det er nå laget et felt for fritekstsøk etterlegemidler. Man kan søke i all historikk på legemidler for å få en oversikt over om pasienten noen gang har fått et legemiddel utlevert / forskrevet. Det er mulig å søke enten på ATC-kode, ATC-navn eller legemiddelnavn. (Søket gjelder kun legemidler ikke næringsmidler/forbruksmatriell)

Det er laget nye begreper på arkfaner på legemiddelsiden som gjør det enklere å skille legemidler fra handelsvarer.

Oversikt Legemidler navigering

INNBYGGER KAN SELV OPPRETTE EN KJERNEJOURNAL VIA HELSENORGE.NO

I tillegg til å ringe 800Helse kan nå innbyggere selv opprette sin kjernejournal via helsenorge.no. Dette kan være spesielt relevant for kronikere som har fast behandling på et sykehus med kjernejournal, men som bor utenfor pilotområde, eller studenter uten folkeregistret adr. i pilotområdet.

INTEGRASJON MOT DIFI SITT DIGITALE KONTAKTREGISTER

Integrasjonen er laget for å kunne vise oppdaterte kontaktopplysninger til pasient og familie. Samt varsle innbyggere ved f.eks oppslag i deres kjernejournal. Kontaktopplysninger er mailadresse og evt mobiltelefon registrert i Difi, f.eks registret av innbygger via Altinn ifm med levering av selvangivelse.

Innbygger blir også nå varslet om opprettelse av Kjernejournal via Epost, samt tilsendt kvitteringsepost ved viktige hendelser. Vikitge hendelser er definert som:

  • Lagt inn reservasjon eller fjernet reservasjon
  • Endringer i varslingprofil
  • Fjernet reservasjon mot internett
  • Endret sperre/blokkering mot helsepersonell

I tillegg kan innbyggere via helsenorge oppdatere sin varslingsprofil. De kan velge å bli varslet via epost om oppslag i Kjernejournal, eller ved åpning av sperret info.

STØTTE TIL ADMINISTRATIVE OPPGAVER

Det er støtte for løpende oppdatering av kodeverk knyttet til kritisk informasjon og pasientens egenregistrerte sykdommer. Oppdatering av kodeverk er nå ikke lengere avhengig av ny leveranse av kjernejournal.

Flere utvidelser av uttrekk for styringsdata og andre rapporter over ibruktagelse og innhold, samt støtte for nytt rapporteringsverktøy ift styringsdata

Versjon kjernejournal L4, november 2014

Kjernejournal kom i fjerde versjon i november 2014. Legemidler inkluderer nå Handelsvarer og uavhentede e-resepter. Videre er det nå mulig å opprette kjernejournal for innbyggere som selv ønsker seg kjernejournal, selv om de ikke har folkeregistrert adresse i området hvor kjernejournal er innført. Overvåkingen av pålogging på kjernejournal er supplert med nye mekanismer i arbeidet for å avdekke snoking.

LEGEMIDLER

Handelsvarer inkluderer Næringsmidler og Forbruksmateriell. Dette ordineres av lege ved resept og vises nå i kjernejournal under arkfanen Legemidler. Det er laget nye arkfaner på siden som gjør det enkelt å skille legemidler fra handelsvarer.

Oversikt Legemidler navigering

Legemidler inkluderer nå også uavhentede e-resepter, dvs. legemidler som er ordinert på resept, men ikke hentet på apoteket. Dersom nyeste resept i en ATC-gruppe ennå ikke er ekspedert (hentet ut av pasienten) vises teksten i denne gruppen med kursiv skrift.

Kjernejournal viser nå kun de 3 siste resepter pr ATC gruppe når kjernejournal åpnes. Dersom man ønsker å se eldre resepter i gruppen, klikker man på ikonet «Hent resterende», som vises nederst i gruppen, dersom det finnes flere enn 3 resepter.

OPPDATERT KODEVERK I KRITISK INFORMASJON

En viktig del av utprøvingen av kjernejournal er å videreutvikle kodeverket for kritisk informasjon. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og det er i denne versjonen gjort en større oppdatering av kodeverket for kritisk informasjon, ved blant annet å inkludere flere nye diagnoser i «absoluttlisten», «LAR-behandling» og «opprettet psykiatrisk kriseplan» under Pågående behandling mm.

TILBAKEMELDING PÅ HELSEPERSONELL SIN OPPLEVELSE AV NYTTEN VED KJERNEJOURNAL

Helsedirektoratet har kjernejournal til utprøving i Trondheimsområdet og Stavangerområdet. Helsedirektoratet har behov for tilbakemeldinger for hvor nyttig kjernejournal oppleves av helsepersonell. Det er derfor laget en pop-up som helsepersonell kan bruke for å gi respons på hvor nyttig oppslaget i kjernejournal var i behandling av pasienten.

Tilbakemelding dialog

MULIGHET TIL Å FÅ OPPRETTET KJERNEJOURNAL

Alle som ønsker, kan nå få kjernejournal, uansett hvor i landet man har folkeregistrert adresse. Man får kjernejournal ved å sende inn skjema til HELFO. Fra februar 2015 vil det være mulig å få kjernejournal ved å logge seg inn på helsenorge.no, hvor man med få tastetrykk kan opprette sin kjernejournal. Dette kan være aktuelt for studenter og andre som bor i et område der kjernejournal er innført.

DRIFTSMELDING OG VERSJONSMELDING

Det er fra før etablert Driftsmelding som varsler om feil og om når kjernejournal er nede og ikke tilgjengelig. Denne meldingen er tilgjengelig før en logger seg inn på kjernejournal og er nå farget lys rød slik at den markeres tydelig. Versjonsmelding, dvs. denne som nå leses, er laget til denne versjonen av kjernejournal for å gi en enkel oversikt på de nye funksjonene som er interessante for helsepersonell.

Mer om kjernejournalprosjektet

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler pasientens viktige helseopplysninger i én kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger som samles fra andre helseregistre og offentlige registre samt registreringer gjort av pasienten selv. Lege kan også registrere kritiske helseopplysninger om pasient.

Nasjonal innføring av kjernejournal pågår. Nå har 1,5 mill innbyggere fått kjernejournal. Innbyggere i Helse Vest HF fikk kjernejournal i mars, og resten av Helse Midt innfører kjernejournal høsten 2015. Helse Sør Øst starter en utprøving av kjernejournal ved AHUS høsten 2015. Se Helsedirektoratet om kjernejournal for mer informasjon om kjernejournal, planene for innføring og hvor kjernejournal nå er i bruk.

Comments are closed.