Arendalsuke: Innovasjon Norges nye rapport om helse og velferd

I Innovasjon Norges rapport om helse, velferd og næringsutvikling legger selskapet frem følgende anbefalinger:

 • Innovasjon Norge anbefaler at mer av de offentlige forskningsinvesteringene i helse — minst 15 prosent — brukes på å bygge helsenæring og å skape løsninger og arbeidsplasser.
 • Innovasjon Norge anbefaler at norske myndigheter setter som mål å skape 10 000 nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i den private helsenæringen de neste ti årene.
 • Innovasjon Norge foreslår at det etableres et nytt såkornfond på minst 500 millioner kroner som øremerkes helseinnovasjon.
 • Innovasjon Norge foreslår også at det innføres skatteinsentiver som trigger flere private investeringer i helseinnovasjon.
 • Innovasjon Norge anbefaler videre at norske myndigheter satser minst 100 millioner kroner på kommersiell utnyttelse av biobanker og helseregistre de neste ti årene.
 • Innovasjon Norge har som ambisjon at minst 50 prosent av våre kunder i helsesegmentene skal innovere i samarbeid med utenlandske partnere innen 2020.
 • Innovasjon Norge anbefaler at helseklyngene får i oppdrag å være motor for omstilling og teknologioverføring i næringslivet.
 • Innovasjon Norge foreslår også en nordisk pilot på helseklyngesamarbeid.
 • Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen etablerer et tverrdepartementalt råd som setter strategiske prioriteringer for utvikling innen helse og velferd.
 • Innovasjon Norge anbefaler også at Forskningsrådet og Innovasjon Norge piloterer en felles utlysning for forskning og innovasjon med grunnlag i viktige helseutfordringer.
 • Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen etablerer en variant av den britiske SBRI-ordningen — der offentlig sektor definerer problemene som skal løses og bedriftene konkurrerer om å få samarbeide med helsevesenet for å utvikle løsninger — og at det kanaliseres 500 millioner kroner årlig til investeringer i innovasjon i helsetjenestene.
 • Leverandørutviklingsprogrammet og Innovasjon Norge bør sammen pilotere såkalte Innovasjonspartnerskap — der næringsliv, kommuner og etater samarbeider om å finne løsninger på viktige utfordringer — som en mulig modell for økt markedsdialog og samarbeid.

 

Les hele  rapporten

Helseogvelferd
Comments are closed.