Archive | Helseregister

Helsedirektoratet søker ny CMS-løsning

Krav fra norske myndigheter… «Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Virksomheter må ta stilling til hvilken informasjon som kan […]

Continue Reading

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Brev | Dato: 11.09.2017 Mottager: Kommuner RAMylkeskommuner KS Vår referanse: 17/4008 Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. Derfor må stat […]

Continue Reading

Digitaliseringsrundskrivet

Rundskriv | Dato: 08.09.2017 Mottager: Departementene Underliggende forvaltningsorganer Statsministerens kontor Nr: H-7/17 Vår referanse: 17/1819 Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter. Rundskrivet erstatter rundskriv H-09/16, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut. Vesentlige endringer […]

Continue Reading

Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP)

Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) (helseregistre.no) skal samordne og modernisere de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de sentrale helseregistrene. Formålet er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av de nasjonale helseregistrene.  

Continue Reading

Electronic Health Record in Estonia

  The Electronic Health Record is a nationwide system that integrates data from Estonia’s different healthcare providers to a create a common record for each patient. Though it may look like a centralized, national database, it actually retrieves data as needed from the various providers, who may be using different systems, and presents it in […]

Continue Reading

Helseregisterloven

Helseregisterloven er en personvernlov som regulerer behandling av helseopplysninger i helseregistre som ikke er behandlingsrettede, men som skal brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap (sekundærbruk). Eksempler på slike registre er Kreftregisteret, Norsk pasientregister, Hjerte- og karregisteret, og medisinske kvalitetsregistre som for eksempel Norsk hjerneslagregister, Nasjonalt hoftebruddregister og Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for […]

Continue Reading