Archive | Nasjonal

Nasjonale løsninger

Helsedirektoratet søker ny CMS-løsning

Krav fra norske myndigheter… «Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem» (Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016) «Virksomheter må ta stilling til hvilken informasjon som kan […]

Continue Reading

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Brev | Dato: 11.09.2017 Mottager: Kommuner RAMylkeskommuner KS Vår referanse: 17/4008 Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. Derfor må stat […]

Continue Reading

Digitaliseringsrundskrivet

Rundskriv | Dato: 08.09.2017 Mottager: Departementene Underliggende forvaltningsorganer Statsministerens kontor Nr: H-7/17 Vår referanse: 17/1819 Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter. Rundskrivet erstatter rundskriv H-09/16, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut. Vesentlige endringer […]

Continue Reading

Oversikt over velferdsteknologi i kommunene

Nasjonalt senter for e-helseforskning har brukt ressurser på å lage en visuell oversikt over antall velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner som de presenterer i et komplekst «Microsoft Powered Business Intelligence». Dette er tungt og vanskelig å navigere i og tilfører lite. Norgeskartet vises med bobler der det er registrert prosjekter og idet du får en halvveis […]

Continue Reading

Tjenestesenter for helseforvaltningen

Høie åpnet tjenestesenter for helseforvaltningen Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet torsdag 26. januar et nytt tjenestesenter for helseforvaltningen. Senteret skal driftes av Norsk Helsenett. – I arbeidet med effektivisering av helseforvaltningen har regjeringen besluttet å etablere et nytt tjenestesenter i Norsk Helsenett. Målsettingen for tjenestesenteret er å bygge sterkere kompetansemiljø innenfor IKT-drift, anskaffelsetjenester og […]

Continue Reading

Arendalsuke: Innovasjon Norges nye rapport om helse og velferd

I Innovasjon Norges rapport om helse, velferd og næringsutvikling legger selskapet frem følgende anbefalinger: Innovasjon Norge anbefaler at mer av de offentlige forskningsinvesteringene i helse — minst 15 prosent — brukes på å bygge helsenæring og å skape løsninger og arbeidsplasser. Innovasjon Norge anbefaler at norske myndigheter setter som mål å skape 10 000 nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser […]

Continue Reading

Digital agenda for Norge Meld. St. 27 (2015–2016)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 27 (2015–2016) Melding til Stortinget Digital agenda for Norge IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 27 (2015–2016) Melding til Stortinget Digital agenda for Norge IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15. april 2016, godkjent i statsråd […]

Continue Reading

Norsk helse-IT med eget direktorat

Helsedirektoratets divisjon e-helse går fra 01.01.2016 over til å bli et eget direktorat: Direktoratet for e-helse.     ​Det nye direktoratet opprettes fordi det er behov for sterkere nasjonal satsing og styring. Direktoratet for e-helse skal være nasjonal myndighet på e-helseområdet og ansvarlig for nasjonale leveranser og ledes av Christine Bergland. Under følger en del opplysninger […]

Continue Reading